Privacybeleid

Privacy statement

Bij het verlenen van onze diensten in de coach & trainings- praktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacy statement opgesteld. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Margot van den Berg Coaching & Training

De eigen NAW gegevens staan op website www.margotvdberg.nl . Margot van den Berg is als eigenaar verantwoordelijk voor de gegevensbescherming, en zij is bereikbaar op dezelfde adressen en nummers. Binnen Margot van den Berg Coaching & Training is Margot van den Berg de enige die met uw gegevens omgaat en ze verwerkt. 

Verkrijgen van persoonsgegevens 

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject. 

Persoonsgegevens 

Margot van den Berg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Sociale media adressen
 • Geboortedatum en –plaats (indien door u verstrekt)
 • Geslacht 
 • Werkervaring 
 • Competenties en interessegebieden
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Gespreksverslagen
 • Persoonlijkheidsprofielen (Insights profielen, VIP 24 profielen) 

Doeleinden 

Margot van den Berg verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte coaching en training dienstverlening; 
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen; 

Waarop is de verwerking gebaseerd 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering en op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar diensten; 
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals:

 • Apple iCloud
 • Dropbox
 • Acumulus (boekhoudprogramma)
 • Facebook
 • Linkedin
 • Whatsapp
 • Triodos
 • Cijfers en Meer (accountant)

Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. 

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt op servers van Apple en Google die gevestigd is in Amerika en evt andere landen waar de cloudopslag plaatsvindt. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen: op verzoek versturen wij aan u ons verwerkingsregister persoonsgegevens, waarin dat per activiteit in detail beschreven is.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Margot van den Berg is zelf de enige die uw gegevens gebruikt en verwerkt, en alle gegevens zijn met minimaal één sterk password beveiligd. Backups worden gemaakt in iCloud en in Dropbox onder dubbele beveiliging, en als backup op harde schijf; 

Profilering

Van de informatie die over u wordt verzameld worden geen gedragsanalyses gemaakt. Margot van den Berg doet wel persoonlijkheidsprofileringen met Insights en de VIP24. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens, alleen verwerkt met uw expliciete toestemming, en volledig vertrouwelijk gehouden en beveiligd. Alle maatregelen daarvoor staan in ons verwerkingsregister, op verzoek direct beschikbaar. 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Margot van den Berg Coaching & Training doet verder niets met deze gegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om Margot van den Berg Coaching & Training een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Margot van den Berg

NAW gegevens zijn te vinden op www.margotvdberg.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-06-2018

Margot van den Berg Coaching & Training

Margot van den Berg