Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Margot van den Berg Coaching & Training

1     Begrippen

Met de in deze algemene voorwaarden gebruikte termen worden bedoeld: Opdrachtnemer: Margot van den Berg Coaching & Training, gevestigd te Son, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57382972. Opdrachtgever: partij die opdracht aan Margot van den Berg Coaching & Training heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Werkzaamheden: de door Margot van den Berg Coaching & Training ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden. Offerte: een aanbieding van Margot van den Berg Coaching & Training aan de opdrachtgever omtrent de door Margot van den Berg Coaching & Training te verrichten werkzaamheden, inclusief prijsopgaaf. Looptijd: duur van de overeenkomst; Vergoeding: de tussen de opdrachtgever en Margot van den Berg Coaching & Training overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden van Margot van den Berg Coaching & Training.

2     Algemeen

Offertes van Margot van den Berg Coaching & Training zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle belangrijke informatie heeft verstrekt. Margot van den Berg Coaching & Training zal de door haar te verrichten activiteiten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eis van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’ omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3     Ter beschikking stellen informatie

Om de uitvoering van de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Margot van den Berg Coaching & Training nodig heeft.

4     Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de bureaukosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

5     Betalingsvoorwaarden

De vergoeding en de kosten zoals in artikel 4 genoemd worden bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag wordt de wettelijk rente in rekening gebracht. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten te zijner rekening.

6     Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Margot van den Berg Coaching & Training dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

7     Duur van de opdracht

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie en de medewerking die wordt verleend. Margot van den Berg Coaching & Training kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd van de opdracht zal zijn.

Partijen kunnen overeenkomen de overeenkomst voortijdig te beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere opdracht specificaties. Margot van den Berg Coaching & Training behoudt daarbij het recht op betaling van tot dan toe verrichte werkzaamheden.

8     Annuleringsregeling

Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van de vergoeding verschuldigd:

  • Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 50 %
  • Annulering of uitstel binnen twee weken voor aanvangsdatum: 75 %
  • Annulering of uitstel binnen één week voor aanvangsdatum: 100 %

Daarnaast worden feitelijk gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld locatiehuur of materiaalkosten, bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

9     Intellectuele eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Margot van den Berg Coaching & Training.

10   Vertrouwelijkheid

Margot van den Berg Coaching & Training is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Margot van den Berg Coaching & Training zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

11   Aansprakelijkheid

Margot van den Berg Coaching & Training is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van onderzoek in het kader van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen worden beperkt tot de vergoeding die Margot van den Berg Coaching & Training voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

12   Geschillenregeling

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Margot van den Berg Coaching & Training en deze algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Margot van den Berg Coaching & Training, die verband houden met en/of voortvloeien uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en Margot van den Berg Coaching & Training en door Margot van den Berg Coaching & Training verrichten diensten, dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter van de Rechtbank ‘s Hertogenbosch.

Margot van den Berg Coaching & Training, oktober 2013, Son